Contact Us | FAQ
\
 
 

Raffi Elmadjian, MA

 
   

Adult Clinical Psychologist
Eclectic Therapy
(Therapy available in Armenian)
Nawfal Clinics - Lebanon


Raffi Elmadjian is a psychotherapist who holds a Master degree in Psychology from the American University of Beirut (AUB). He has completed his training at the psychiatry and clinical psychology department of the American University of Beirut Medical Center (AUBMC), where he received training in child psychotherapy, adult psychotherapy, and psychological testing and assessment. Raffi is a CBT therapist interested in the treatment of depressive disorders, anxiety disorders, life difficulties and relationship conflicts.


Raffi has conducted research related to different aspects of mental health with different populations, including prison inmates and substance users, an area he still works in; additionally, he is an instructor in psychology at the Lebanese American University.

 

 

Րաֆֆին ամբողջացուցած է իր ուսումը Պեյրութի Ամերիկեան Համալսարանի Բժշկական Կեդրոնի (AUBMC) հոգեբուժութեան եւ հոգեբանութեան բաժնին մէջ, ուր ան ստացած է վերապատրաստում երեխաներու հոգեբանութեան, չափահասներու հոգեբանութեան, եւ հոգեբանական քննութիւններու մէջ: Րաֆֆին հոգեբան մըն է որ հետաքրքրուած է հոգեկան ընկճվածութեան խանգարումներու (depressive disorders), անձկագին խանգարումներու (anxiety disorders), կեանքի դժվարություններու, եւ հարաբերութիւններու հակամարտութիւններուն, բուժումով։ Ան նաեւ իր բուժումները կը կատարէ հայերենով:

 

 

For appointments please contact us at +(961)-3-919889 or at +(961)-3-010699
or at +(961)-1-330772 or by email at raffi_elmadjian@nawfalclinics.com


 

 
 
 
Nawfal Clinics